top of page

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe Stahljunge GmbH (stan na styczeń 2018)

Ogólne warunki handlowe

§1 Zakres – przedmiot umowy

 • Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do dostawy rzeczy ruchomych/towarów zgodnie z umową zawartą pomiędzy nami a klientem.

 • Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe; Nie uznajemy żadnych warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi lub od nich odbiegają, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich ważność w formie pisemnej. Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę bez zastrzeżeń, mimo że jesteśmy świadomi warunków klienta, które są sprzeczne z naszymi warunkami handlowymi lub od nich odbiegają.

 • Nasze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie zarówno do konsumentów, jak i do firm, chyba że w odpowiedniej klauzuli wprowadzono rozróżnienie wyjaśniające, że klauzula jest skierowana wyłącznie do konsumenta lub tylko do przedsiębiorcy/firmy.

§2 Oferta – Zawarcie umowy – Dokumenty oferty

 • Zamówienie Klienta stanowi wiążącą ofertę, którą możemy przyjąć w ciągu 2 tygodni poprzez przesłanie pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie tekstowej faksem, e-mailem lub poprzez dostarczenie towaru. Złożone przez nas wcześniej oferty nie są wiążące.

 • Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do naszych ilustracji, rysunków, obliczeń i innych dokumentów, chyba że przekażemy te prawa klientowi wyraźnie na piśmie lub przeniesienie praw będzie konieczne dla celów umowy. Przed przekazaniem ich osobom trzecim klient wymaga naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

§3 Ceny, warunki płatności i wysyłka faktury

 • Cena zakupu, którą oferujemy klientowi, jest wiążąca, chyba że konieczne są późniejsze zmiany ze względu na życzenia klienta lub specyfikacje techniczne. Wszelkie niezbędne korekty ceny zakupu do 5% są wiążące dla klienta nawet bez uprzedniego powiadomienia nas o zmianie ceny zakupu. Niezbędne korekty ceny zakupu o więcej niż 5% wymagają uprzedniej zgody Klienta, chociaż wystarczająca jest również forma tekstowa, np. e-mail.

 • W przypadku konsumentów ustawowy podatek obrotowy jest wliczony w oferowaną cenę zakupu.

 • Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, podajemy jedynie cenę netto. W związku z tym w nasze ceny nie jest wliczony ustawowy podatek obrotowy; zostanie ona wykazana odrębnie na fakturze według stawki ustawowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 • Wszystkie ceny nie obejmują kosztów frachtu/transportu, kosztów opakowania, ubezpieczenia, ceł ani innych kosztów i opłat. Klient musi ponieść te koszty.

 • W zależności od rodzaju voucherów można skorzystać z rabatu lub obniżenia ceny zakupu. Jednakże późniejsze wpisy po skompletowaniu zamówienia nie będą brane pod uwagę. Późniejsze wpisy nie będą brane pod uwagę. Wielokrotne wykorzystanie vouchera jest niedopuszczalne.

 • W zależności od umowy faktury są płatne z góry, gotówką, gotówką przy odbiorze, czekiem krzyżowym, czekiem krzyżowym za pobraniem, kartą kredytową, poleceniem zapłaty, przelewem bankowym lub odbiorem własnym, chyba że uzgodniono inaczej.

 • Całkowite odszkodowanie należy zapłacić w ciągu dziesięciu dni od otrzymania towaru i bez rabatu, chyba że uzgodniono inaczej. Obowiązują przepisy prawne dotyczące konsekwencji opóźnienia w płatnościach.

 • Prawo do potrącenia przysługuje klientowi tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone, są bezsporne lub zostały przez nas uznane. Jeśli Klientem jest przedsiębiorca, jest on uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

 • Faktury wysyłane są do Klienta pocztą elektroniczną w formie dokumentu PDF, pod warunkiem posiadania adresu e-mail Klienta. Faktury będą wówczas wysyłane pocztą wyłącznie po pisemnym powiadomieniu Klienta.

§4 Termin wykonania i przejście ryzyka

 • Jeżeli określiliśmy terminy dostaw i uczyniliśmy je podstawą złożenia zamówienia, terminy te w przypadku strajków oraz przypadków siły wyższej zostaną przedłużone o czas trwania opóźnienia. To samo dotyczy przypadku, gdy Klient nie wywiąże się z jakichkolwiek obowiązków współpracy.

 • Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, ustalana jest dostawa „loco fabryka” – chyba że w potwierdzeniu zamówienia określono inaczej.

 • Jeżeli klientem jest konsument, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta w momencie wydania rzeczy (§ 446 BGB).

§5 Odpowiedzialność za wady rzeczowe

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, z tytułu wady odpowiadamy zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile nie wynikają z poniższych ograniczeń. Konsument ma obowiązek zgłosić nam oczywiste wady na piśmie w ciągu 2 tygodni od wystąpienia wady, przy czym wystarczające jest terminowe wysłanie towaru w wyznaczonym terminie. W przypadku braku zgłoszenia w powyższym terminie uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają. Nie dotyczy to sytuacji, gdy podstępnie zatailiśmy wadę lub udzieliliśmy gwarancji za jakość rzeczy.

 • Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, oczywiste wady należy zgłosić nam w formie pisemnej niezwłocznie po wystąpieniu wady. Jeżeli występuje wada, a Klientem jest przedsiębiorca, zastrzegamy sobie prawo wyboru rodzaju świadczenia uzupełniającego. Wszelkie części wymienione w ramach późniejszej realizacji stają się naszą własnością.

 • Jeżeli Klientem jest Konsument, okres gwarancji w momencie dostarczenia rzeczy wynosi dwa lata. Bieg terminu rozpoczyna się w momencie dostarczenia rzeczy/towaru do Klienta. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, z uwzględnieniem następujących ograniczeń odpowiedzialności zgodnie z § 6.

 • Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, okres gwarancji wynosi jeden rok. Okres przedawnienia w przypadku regresu w zakresie dostawy zgodnie z §§ 478, 479 BGB pozostaje nienaruszony. Dotyczy to również roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad, z uwzględnieniem następujących ograniczeń odpowiedzialności zgodnie z § 6.

 • Klient nie otrzymuje od nas żadnych gwarancji w sensie prawnym.

§6 Ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej

 • Nasza odpowiedzialność za naruszenia zobowiązań umownych i delikt ogranicza się do umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia Klienta, roszczeń z tytułu naruszenia obowiązków kardynalnych, czyli tych istotnych obowiązków umownych, których wypełnienie umożliwia należyte wykonanie umowy i na których przestrzeganiu Klient ufa i może na nim polegać, a także za odpowiedzialność prawną wynikającą z ustawy o odpowiedzialności za produkt. W tym przypadku zastosowanie ma regulacja ustawowa.

 • W zakresie, w jakim odpowiedzialność odszkodowawcza za naruszenie obowiązków wobec nas wynikająca z lekkiego zaniedbania jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności za szkody naszych przedstawicieli prawnych, pracowników, pracowników, pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

 • Niniejsze przepisy i ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również materiałów przekazanych nam przez klienta do dalszego przetwarzania.

 • Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jeżeli dostarczony przez nas towar/lub produkt zostanie użyty lub wykorzystany przez Klienta w sposób niewłaściwy lub niezgodny z przeznaczeniem towaru i/lub sprzecznie z naszym opisem produktu.

Moje kontoMoje zamówieniaMoje adresyMój portfel
bottom of page